Op deze pagina verzamelen we veelgestelde vragen met hun bijbehorende antwoorden.  De gestelde vragen voorafgaand aan de gemeente-avond van februari 2022 komen hierbij aan de orde.  Dit overzicht met veelgestelde vragen zal geleidelijk groeien. In onze nieuwsbrief worden telkens enkele vragen behandeld, die we vervolgens hier verzamelen. 

Vraag 1: Is een nieuw kerkgebouw nou echt wel nodig?

De nieuwe wijk Hoevelaar krijgt ongeveer 950 woningen. Dit is meer dan 20% van het huidige aantal woningen in Woudenberg. We mogen erop rekenen dat er in de komende jaren een voortdurende groei is van Hervormd Woudenberg. Wij willen voldoende ruimte hebben voor al onze gemeenteleden, nieuwe leden en alle activiteiten.  
 
De doopdiensten kunnen nu niet ’s morgens gehouden worden, omdat er (zonder coronamaatregelen) een fors ruimtegebrek is. We houden nu noodgedwongen de doopdiensten standaard in de middag. 
 
Het gebruik van Eben-Haëzer is maximaal gevuld (zonder coronamaatregelen) en we stellen regelmatig mensen teleur. Door de Oosterpoort komt er dus meer ruimte voor alle erediensten en alle activiteiten van onze gemeente.

Vraag 2: Wordt De Oosterpoort van beide wijken?

De Oosterpoort is een tweede kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente Woudenberg dat door beide wijken gebruikt gaat worden. Wijk 2 zal er standaard tijdens de morgendiensten kerken en tijdens de avonddiensten zullen wijk 1 en wijk 2 rouleren over de twee kerkgebouwen.

De beide wijkkerkenraden hebben een verdeling gemaakt van Christelijke feestdagen en bijzondere diensten en dat is op het niveau van de Algemene Kerkenraad vastgelegd. Zo profiteren beide wijken van beide kerkgebouwen.

Vraag 3: Hoe zijn de financiën geregeld voor de Oosterpoort?

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft een deskundig financieel rapport ontvangen vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK). Onze financiële situatie als Hervormd Woudenberg kan de lasten van een tweede kerkelijk centrum dragen. De benodigde lening kan goed passend binnen de meerjarenbegroting van onze Hervormde Gemeente worden afgelost, waarna aansluitend de voortdurende huuropbrengsten van de huisartsenpraktijk een extra bron van inkomsten genereren voor onze Hervormde Gemeente.
 
De gemeente heeft goede jaren achter de rug. We hebben in de afgelopen jaren telkens geconstateerd dat het huishoudboekje op orde was. Daarbij is de gemeente op wonderlijke wijze gezegend met nalatenschappen van gemeenteleden. Hierdoor is het huidige banksaldo toegenomen tot ongeveer € 4 miljoen euro. Dit kunnen we ten behoeve van de gemeente inzetten. We hebben met elkaar afgesproken dat de gelden vanuit de nalatenschappen uiteindelijk bestemd zijn voor gemeentewerk en pastoraat. Om dit op duurzame wijze te kunnen doen wordt het geld als het ware uitgeleend ten behoeve van de stichtingskosten om vervolgens met rente en aflossing terug te keren. Daarnaast gaan we in de komende weken met banken in gesprek voor een lening van ongeveer € 1,5 miljoen euro.

Vraag 4: Wie is er voor de lening bij de bank eigenlijk (hoofdelijk) aansprakelijk? Is dat de classis, de Hervormde Gemeente Woudenberg, het College van Kerkrentmeesters, of (uiteindelijk) de individuele leden?

Bij het niet nakomen van de verplichtingen zal het CvK van de Hervormde Gemeente Woudenberg worden aangesproken. Zij is in juridische termen de contractpartij met de bank. Mocht dat het geval zijn dan zal het CvK, in samenwerking met de AK, verantwoording af moeten leggen en met een plan moeten komen hoe de verplichtingen toch weer nagekomen kunnen gaan worden. Mocht het CvK nalatig zijn of zijn geweest dan kunnen in een uiterst geval de leden van het CvK hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Overigens is het CvK daarvoor verzekerd.

Vraag 5: In de regel vraagt een bank, naast rente voor een lening, ook een onderpand. Is dit ook zo bij de financiering van De Oosterpoort? En zo ja, wat is dan het onderpand? Vraagt de bank nog andere zekerheden (eerste recht van hypotheek o.i.d. bijvoorbeeld)?

We moeten nog met de bank in gesprek, maar het is inderdaad gebruikelijk dat de bank om zekerheden zal vragen. Dat zou bijvoorbeeld De Oosterpoort kunnen zijn of ander bezittingen van de kerk.

Vraag 6: Waar is in de meerjarenbegroting van het CvK rekening mee gehouden?

  1. De huurinkomsten van de huisartsenpraktijk
  2. Rente en aflossingen van de hypotheek
  3. Onderhouds-, beheers- en instandhoudingskosten op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. In de begroting is 1% van de bouwsom opgenomen als toekomstige uitgaven voor meerjarenonderhoud, dat is een gangbare norm in de utiliteitsbouw (gebouwen zonder woonbestemming). Na oplevering zullen we het meerjarenonderhoudsplan periodiek laten toetsen en ook als leidraad voor planmatig onderhoud gebruiken. In het ontwerp van De Oosterpoort is bij de materiaalkeuze rekening gehouden met lage onderhoudskosten, juist ook vanuit duurzaam financieel rentmeesterschap.

Vraag 7: Waarom wordt via activiteiten geld ingezameld voor De Oosterpoort?

De bouwkosten zijn behoorlijk gestegen in de afgelopen tijd. Hierdoor is de begroting fors opgelopen naar een totale investering van ongeveer € 5,8 miljoen. De AK kan ervoor kiezen om nog meer leningen toe te staan. Echter, draagt elkanders lasten! Dat is ook in dit opzicht van belang. Door het aanbieden van activiteiten hopen wij vanuit de gemeente op milde harten die ertoe bijdragen dat er een aanzienlijk bedrag wordt gedragen door alle gemeenteleden. Daarnaast zijn natuurlijk ook losse giften van harte welkom!

Vraag 8: Zijn de acties alleen voor gemeenteleden van wijk 2?

Juist niet! De AK vindt het heel belangrijk dat alle gemeenteleden betrokken zijn bij de ontwikkeling van ons Tweede Kerkelijk Centrum. Met elkaar zullen we ook de diensten in beide gebouwen bezoeken. Centrale activiteiten vinden in de basis plaats in Eben-Haëzer, maar bij ruimtegebrek kan worden uitgeweken naar De Oosterpoort. Zoals elk huis onderhoud nodig heeft, hebben alle gebouwen dit ook. Het is juist mooi om gemeentebreed activiteiten te ondernemen die ons aan elkaar verbinden en ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor iedereen en bovenal voor Gods Woord!

Vraag 9: Waarom komt er een huisartsenpraktijk onder De Oosterpoort?

De Algemene Kerkenraad heeft in 2019 het voorgenomen besluit tot bouw van De Oosterpoort genomen. Hierbij is een optie op onderkeldering genomen om extra multifunctionele ruimte te creëren. Voor die onderkeldering waren op dat moment geen gelden beschikbaar.
 
Op verzoek van de Gemeente Woudenberg zijn we medio 2019 gaan kijken of er in De Oosterpoort een huisartsenpraktijk kon worden opgenomen. Dit bood een mooie kans om ook voor onszelf de gewenste extra ruimte te realiseren. Bovendien sloot dit verzoek aan op de al eerder uitgesproken wens om het gebouw een bredere functie in de wijk te geven, zodat veel mensen zich daar welkom voelen en met name ook zij die de kerk zelf niet of nauwelijks bezoeken.

Vraag 10: De toevoeging van de huisartsenpraktijk is een kans gebleken. Maar kleven hier ook risico’s aan? Wat als de huurinkomsten wegvallen? Hoe courant is de te verhuren ruimte? Staat de burgerlijke gemeente nog garant? Of moeten de gemeenteleden de huur dan betalen?

Het huurcontract met De Zandbloem is inderdaad erg belangrijk. Ook in financiële zin. Onze gemeente heeft de inkomsten nodig om rente en aflossing te betalen voor de aanvullende investering.

De overeenkomst die we als gemeente met De Zandbloem zijn aangegaan is helder op het gebied van vroegtijdige ontbinding. De Zandbloem moet de overeenkomst uitdienen, of eventueel een partij vinden die de overeenkomst wil en kan overnemen. Overigens mag onze gemeente dan ook nog bepalen of zij deze partij als huurder zou willen. De ruimte is hoogwaardig en geschikt, of eenvoudig geschikt te maken, voor eventuele andere huurders.

Omdat de Gemeente Woudenberg verantwoordelijk is voor de realisatie van voldoende eerstelijns zorg in het dorp, hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden over cofinanciering, of zekerheidsstelling. Dit bleek voor de gemeente geen mogelijkheid.

Vraag 11: Welke afspraken zijn er gemaakt met de huisartsenpraktijk rondom levensbeëindiging?

In de intentieverklaring, die deel uitmaakt van de huurovereenkomst, is in een speciale paragraaf opgenomen dat de huisartsen de christelijke normen en waarden respecteren, met name waar het gaat om vrijwillige levensbeëindiging. In en rond de huisartsenpraktijk zullen geen activiteiten worden ontplooid die hiermee in strijd zijn.

Vraag 12: Op welke tijden gaan wij straks naar de kerk?

De morgendiensten van wijk 1 en wijk 2 worden gehouden om 09.30 uur en de middagdiensten van wijk 1 en wijk 2 worden gehouden om 18.30 uur.

Vraag 13: Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen?

Volgens de afgegeven omgevingsvergunning is de parkeernorm ruimschoots gehaald. Dit komt mede omdat de parkeerplaatsen bij de Wartburg tijdens de kerkdiensten kunnen worden gebruikt, omdat de school en huisartsenpraktijk dan gesloten zijn.

Vraag 14: Is er een lift opgenomen in het gebouw?

Ja, er is inpandig bij de zij-ingang naar de huisartsenpraktijk een lift opgenomen waarin ook patiënten op een brancard kunnen worden vervoerd. Alle bezoekers die slecht ter been zijn of met een wandel- of kinderwagen komen kunnen van deze lift gebruik maken en beneden kom je dan in de hal van de huisartsenpraktijk uit.

Vraag 15: Welke activiteiten gaan er waar plaatsvinden?

Alle huidige activiteiten die er vanuit onze gemeente zijn worden niet gesplitst. Alleen de catechisatie en de kerkenraadsvergaderingen worden vanaf ingebruikname van de Oosterpoort locatie gebonden gehouden. Concreet houdt dit in dat wijk 1 gebruik maakt van Eben-Haëzer en wijk 2 van de Oosterpoort. Alle nieuwe activiteiten van beide wijken worden over de twee kerkgebouwen verdeeld.

Vraag 16: Ik vind het jammer dat we elkaar als gemeenteleden niet meer elke dienst zien. Groeien we nu niet verder uit elkaar?

Als u een dienst bezoekt van wijk 1 of wijk 2 verandert alleen de locatie. Zowel wijk 1 als wijk 2 hebben het bestuur over de eigen activiteiten. Dat is niet gekoppeld aan de locatie waar de erediensten worden gehouden. De Algemene Kerkenraad streeft er juist naar eenheid te bewaken binnen onze gemeente en daarom ook te faciliteren dat beide kerkgebouwen door beide wijken gebruikt worden.

Vraag 17: Zijn er wel voldoende vrijwilligers voor twee kerkgebouwen?

Doordat er een tweede kerkelijk centrum wordt toegevoegd, zijn er meer vrijwilligers nodig. Fijn dat er velen al een steentje bijdragen. We blijven hierop rekenen dat ieder zijn of haar bijdrage levert en verwachten ook dat vanuit de groei van onze gemeente er nieuwe vrijwilligers toegevoegd worden.

Vraag 18: Waarom zijn eerst de palen geboord en is daarna pas de benedenverdieping uitgegraven?

Het graven kon om bouwtechnische redenen niet plaatsvinden vóór het boren van de palen. Dit heeft te maken met de bronbemaling die nodig is om een kelder droog te kunnen uitgraven. Bronbemaling gaat niet goed samen met het boren van palen. Door bronbemaling ontstaan grondwaterstromingen en deze zouden verstoringen veroorzaken in de vers gestorte beton(palen). Het verse beton van de palen zou dan voor het uitharden kunnen wegspoelen, waardoor er geen stevige palen ontstaan. Om deze reden zijn de palen eerst geboord en gestort bij onverstoorde grondwaterstromingen. Als gevolg hiervan moesten de palen na het voorzichtig uitgraven nog op maat worden gemaakt.