Op deze pagina verzamelen we veelgestelde vragen met hun bijbehorende antwoorden.  De gestelde vragen voorafgaand aan de gemeente-avond van februari 2021 komen hierbij aan de orde.  Dit overzicht met veelgestelde vragen zal geleidelijk groeien. In onze nieuwsbrief worden telkens enkele vragen behandeld, die we vervolgens hier verzamelen. 

Vraag 1: Is een nieuw kerkgebouw nou echt wel nodig?

De nieuwe wijk Hoevelaar krijgt ongeveer 950 woningen. Dit is meer dan 20% van het huidige aantal woningen in Woudenberg. We mogen erop rekenen dat er in de komende jaren een voortdurende groei is van Hervormd Woudenberg. Wij willen voldoende ruimte hebben voor al onze gemeenteleden, nieuwe leden en alle activiteiten.  
 
De doopdiensten kunnen nu niet ’s morgens gehouden worden, omdat er (zonder coronamaatregelen) een fors ruimtegebrek is. We houden nu noodgedwongen de doopdiensten standaard in de middag. 
 
Het gebruik van Eben-Haëzer is maximaal gevuld (zonder coronamaatregelen) en we stellen regelmatig mensen teleur. Door de Oosterpoort komt er dus meer ruimte voor alle erediensten en alle activiteiten van onze gemeente.

Vraag 2: Wordt De Oosterpoort van beide wijken?

De Oosterpoort is een tweede kerkelijk centrum van de Hervormde Gemeente Woudenberg dat door beide wijken gebruikt gaat worden. Wijk 2 zal er standaard tijdens de morgendiensten kerken en tijdens de avonddiensten zullen wijk 1 en wijk 2 rouleren over de twee kerkgebouwen.

De beide wijkkerkenraden hebben een verdeling gemaakt van Christelijke feestdagen en bijzondere diensten en dat is op het niveau van de Algemene Kerkenraad vastgelegd. Zo profiteren beide wijken van beide kerkgebouwen.

Vraag 3: Hoe zijn de financiën geregeld voor de Oosterpoort?

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft een deskundig financieel rapport ontvangen vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK). Onze financiële situatie als Hervormd Woudenberg kan de lasten van een tweede kerkelijk centrum dragen. De benodigde lening kan goed passend binnen de meerjarenbegroting van onze Hervormde Gemeente worden afgelost, waarna aansluitend de voortdurende huuropbrengsten van de huisartsenpraktijk een extra bron van inkomsten genereren voor onze Hervormde Gemeente.
 
De gemeente heeft goede jaren achter de rug. We hebben in de afgelopen jaren telkens geconstateerd dat het huishoudboekje op orde was. Daarbij is de gemeente op wonderlijke wijze gezegend met nalatenschappen van gemeenteleden. Hierdoor is het huidige banksaldo toegenomen tot ongeveer € 4 miljoen euro. Dit kunnen we ten behoeve van de gemeente inzetten. We hebben met elkaar afgesproken dat de gelden vanuit de nalatenschappen uiteindelijk bestemd zijn voor gemeentewerk en pastoraat. Om dit op duurzame wijze te kunnen doen wordt het geld als het ware uitgeleend ten behoeve van de stichtingskosten om vervolgens met rente en aflossing terug te keren. Daarnaast gaan we in de komende weken met banken in gesprek voor een lening van ongeveer € 1,5 miljoen euro.

Vraag 4: Wie is er voor de lening bij de bank eigenlijk (hoofdelijk) aansprakelijk? Is dat de classis, de Hervormde Gemeente Woudenberg, het College van Kerkrentmeesters, of (uiteindelijk) de individuele leden?

Bij het niet nakomen van de verplichtingen zal het CvK van de Hervormde Gemeente Woudenberg worden aangesproken. Zij is in juridische termen de contractpartij met de bank. Mocht dat het geval zijn dan zal het CvK, in samenwerking met de AK, verantwoording af moeten leggen en met een plan moeten komen hoe de verplichtingen toch weer nagekomen kunnen gaan worden. Mocht het CvK nalatig zijn of zijn geweest dan kunnen in een uiterst geval de leden van het CvK hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Overigens is het CvK daarvoor verzekerd.

Vraag 5: In de regel vraagt een bank, naast rente voor een lening, ook een onderpand. Is dit ook zo bij de financiering van De Oosterpoort? En zo ja, wat is dan het onderpand? Vraagt de bank nog andere zekerheden (eerste recht van hypotheek o.i.d. bijvoorbeeld)?

We moeten nog met de bank in gesprek, maar het is inderdaad gebruikelijk dat de bank om zekerheden zal vragen. Dat zou bijvoorbeeld De Oosterpoort kunnen zijn of ander bezittingen van de kerk.

Vraag 6: Waar is in de meerjarenbegroting van het CvK rekening mee gehouden?

  1. De huurinkomsten van de huisartsenpraktijk
  2. Rente en aflossingen van de hypotheek
  3. Onderhouds-, beheers- en instandhoudingskosten op basis van een meerjaren-onderhoudsplan. In de begroting is 1% van de bouwsom opgenomen als toekomstige uitgaven voor meerjarenonderhoud, dat is een gangbare norm in de utiliteitsbouw (gebouwen zonder woonbestemming). Na oplevering zullen we het meerjarenonderhoudsplan periodiek laten toetsen en ook als leidraad voor planmatig onderhoud gebruiken. In het ontwerp van De Oosterpoort is bij de materiaalkeuze rekening gehouden met lage onderhoudskosten, juist ook vanuit duurzaam financieel rentmeesterschap.

Vraag 7: Waarom wordt via activiteiten geld ingezameld voor De Oosterpoort?

De bouwkosten zijn behoorlijk gestegen in de afgelopen tijd. Hierdoor is de begroting fors opgelopen naar een totale investering van ongeveer € 5,8 miljoen. De AK kan ervoor kiezen om nog meer leningen toe te staan. Echter, draagt elkanders lasten! Dat is ook in dit opzicht van belang. Door het aanbieden van activiteiten hopen wij vanuit de gemeente op milde harten die ertoe bijdragen dat er een aanzienlijk bedrag wordt gedragen door alle gemeenteleden. Daarnaast zijn natuurlijk ook losse giften van harte welkom!

Vraag 8: Zijn de acties alleen voor gemeenteleden van wijk 2?

Juist niet! De AK vindt het heel belangrijk dat alle gemeenteleden betrokken zijn bij de ontwikkeling van ons Tweede Kerkelijk Centrum. Met elkaar zullen we ook de diensten in beide gebouwen bezoeken. Centrale activiteiten vinden in de basis plaats in Eben-Haëzer, maar bij ruimtegebrek kan worden uitgeweken naar De Oosterpoort. Zoals elk huis onderhoud nodig heeft, hebben alle gebouwen dit ook. Het is juist mooi om gemeentebreed activiteiten te ondernemen die ons aan elkaar verbinden en ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor iedereen en bovenal voor Gods Woord!